Rodinná včelí farma v CHKO Český les

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.vcelarstvi-thomayer.cz

Subjekt provozovatele stránek www.vcelarstvi-thomayer.cz

Josef Thomayer, se sídlem Chodov 24, 34533 Chodov, pošta Trhanov

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 

identifikační číslo:  88535185

DIČ CZ6604160552

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby  Josef Thomayer, se sídlem  Chodov 24, 34533 Chodov, pošta Trhanov, identifikační číslo:  88535185, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vcelarstvi-thomayer.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, nebo Slovenské republiky. Prodávající může změnit přepravce, pokud se jedná o  doručení na adresu. O tomto nemusí informovat kupujícího. Pokud se jedná o doručení na pobočku zásilkovny a objednané zboží  (množství) nesplňuje paramerty zásilky, informuje o tomto kupujícího a na základě společné dohody změní přepravce.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), počet zboží, případně varianty zboží,

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (vybere způsob dopravy)

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je kupující povinen si přečíst obchodní podmínky. Pro uzavření kupní smlouvy je nezbytné, aby kupující s těmito obchodními podmínkami souhlasil. Souhlas vysloví zaškrtnutím políčka souhlasím s obchodmíni podmínkami, bez souhlasu nelze kupní smlouvu uzavřít.

3.6.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Objednat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně (prostřednictvím emailové komunikace) či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

4. cena zboží, platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Chodov 24, 34533 Trhanov;

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro českou měnu v korunách  do Raiffeisenbank číslo účtu: 8656577001/5500 a pro zahraniční měnu v EU číslo účtu IBAN CZ8855000000008656577001, SWIFT RZBCCZPP,   vedený u společnosti  Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“),

4.1.4. platební kartou online prostřednictvím platební brány ComGate (www.platebnibrana.comgate.cz) pro českou měnu v korunách.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním (případně balením) zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Pokud není uvedeno jinak (např. v rámci slevových kupónů).

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo využití volného času podnikatele, které bylo sjednáno v určitém termínu.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  vcelarstvi-thomayer@seznam.cz. O bezdůvodné odstoupení od smlouvy se nejedná, pokud již zboží bylo použito.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující zboží vrátí nejlépe prostřednictvím přepravce, kterých zboží obdržel, není-li to možné, zvolí způsob dopravy po dohodě s prodávajících.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté za kupní cenu zboží od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, není -li to možné, zašle je kupujícímu na uvedený účet, či na fakturační adresu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     Kupující je dále oprávněn po odeslání objednávky od kupní smlouvy odstoupit, ale pouze do přijetí emailové korespondence - potvrzení objednávky. Po přijetí emailové korespondence - potvrzení objednávky  se tato již vyřizuje a předává přepravci. Po přijetí potvrzení objednávky lze od kupní smlouvy odstoupit pouze individuálně, např. včasnou emailovou komunikací nebo telefonicky. Pokud od kupní smlouvy kupující prokazatelně neodstoupí a zboží si bezdůvodně nepřevezme, jedná se z jeho strany o porušení obchodních podmínek a prodávající má nárok na náhradu škody (např. platbu za přepravu).

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.     Za odstoupení od smlouvy či reklamaci zboží se nepovažuje bezdůvodné nepřevzetí zboží od dopravce. V tomto případě má prodávající právo na kupujícím nárokovat škodu, a to náklady na dopravu, ale i balné a další, které není v ceně dopravy započítáno a které prodávající zajišťuje na vlastní náklady.

6. přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zaslat fotografickou dokumentaci o závadě (maximálně do  druhého pracovního dne od převzetí). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.        Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat na místo určení dodání zboží do 5 pracovních dnů od objednání  (při objednávce na dobírku) nebo zaplacení zboží.

6.6.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7.     Dopravce může prodávající změnit, pokud nebude účtovat dodatečné dopravné od kupujícího a pokud se jedná o dopravu na uvedenou adresu kupujícím, aniž by potřeboval jeho souhlas.

6.8.        Prodávající k přepravě využívá recyklovatelné obaly z ekologických důvodů. Kupující toto bere na vědomí.

7. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se nejedná o zboží k přímé spotřebě (medové plástve). Za vadné plnění se nepovažuje krystalizace medu (včetně všech medových produktů), která je jeho přirozenou vlastností a známkou kvality. Za vadné plnění se také nepovažuje zešednutí vosku, tzv. voskový květ na voskových produktech, neboť toto je rovněž přirozenou vlastností vosku. V případě špatného skladování nebo porušení obalu, nebo mechanického poškození  tento bod pozbývá platnosti.

7.5.    Kupující je oprávněn zboží reklamovat za vady, které se u zboží vyskytly v průběhu 24 měsíců. Tato lhůta se nepoužije u zboží, které má uvedenou minimální dobu trvanlivost. U tohoto zboží se rozumí konec reklamační lhůty uvedené na etiketě zboží (minimální doba trvanlivosti). U použitého zboží se reklamační lhůta zkracuje na 12 měsíců. Prodávající se zavazuje k prodeji zboží s minimální dobou trvanlivosti 6 měsíců, vyjma medových pláství, které nejsou určeny ke skladování  a jsou určeny k přímé spotřebě.

7.6. Při převzetí zboží, které bylo zjevně poškozené v průběhu dopravy (např. rozbití sklenice) je kupující k řádné reklamaci povinen učinit fotodokumentaci a tuto neprodleně zaslat prodávajícímu (maximálně do  druhého pracovního dne od převzetí). Bez řádné fotodokumentace (resp. věcného důkazu o rozbití zásilky) v přepravovaném obalu, si je kupující vědom, že reklamace nemusí být vyřízena v jeho prospěch. Prodávající fotodokumentaci potřebuje k reklamaci u smluvního přepravce. Bez této fotodokumentace prodávající nemůže uplatnit reklamaci, a to bez svého zavinění.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, nebo prostřednictvím emailové komunikace na adresu vcelarstvi-thomayer@seznam.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, nebo fotodokumentaci, pokud prodávající nepožaduje zaslání reklamovaného zboží.

7.7.   V případě, že má zboží při převzetí vady, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění.

7.7.1. Odstranění vady spočívá zejména v opravě zboží, či výměně vadného zboží.

7.7.2. Pokud zboží nelze opravit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží, může kupující požadovat o dodání nového zboží, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

7.7.3. Není-li oprava zboží či dodání nového zboží možné, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku.

7.7.4. Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí, má právo požadovat přiměřenou slevu.

7.7.5. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, nebo po opakovaném výskytu vady po opravě.

7.7.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze či v rozporu k účelu použití, nesprávnou údržbou zboží, nesprávným skladováním zboží, vniknutím cizích látek do zboží či mechanickým poškozením.

7.8. Prodávající vyřizuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dodání reklamovaného zboží nebo uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující  (§ 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada včas odstraněna, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

7.9. O výsledku vyřízení reklamace se musí kupující sám zajímat. V případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně dopravy.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyrovnání - řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webové stránky www.vcelarstvi-thomayer.cz zajišťuje  Česká obchodní inspekce (ČOI), která je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na seznamu Evropské komise. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. V případě registrace (zřízení uživatelského účtu),  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. doručování

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Josef Thomayer, Chodov 24, 34533  Chodov, pošta Trhanov, adresa elektronické pošty  vcelarstvi-thomayer@seznam.cz, telefon +420 737 874 583 .

 Josef Thomayer